USD ($)

比較 Vue.js 圖表控制項

為開發人員設計以便按功能、框架和價格確定入圍產品。

 • 每日更新
 • 為開發人員而建
 • 由專家編譯
 • 27 年的專業知識
 • 37 商用產品
 • 86 特性比較
 • 3,182 收集的資料點
 • 106 研究時間(小時)

我們的比較目標

 • amCharts
 • AnyChart
 • DevExpress
 • FusionCharts
 • Highsoft
 • Isomorphic Software
 • JQWidgets
 • JSCharting
 • LightningChart
 • MESCIUS (formerly GrapeCity)
 • Smart HTML Elements
 • Syncfusion
 • Telerik
 • Vizuly
 • ZingChart
 • ZoomCharts

用於 Vue.js的圖表控制項

更新: Apr 2, 2024

Product Shortlist Show all Products 找得到找不到您需要的產品嗎?
還有 1 個產品2更多產品
  
amChartsamChartsAnyChartAnyChartAnyChartDevExpressFusionChartsMESCIUS (formerl...HighsoftHighsoftHighsoftHighsoftIsomorphic Softw...jQWidgetsJSChartingLightningChartLightningChartSmart HTML Eleme...SyncfusionTelerikVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyVizulyZingChartZoomCharts
清除篩選程式amCharts: ChartsamCharts 5: Stock ChartAnyChart JSAnyGantt JSAnyStock JSDevExtreme ChartFusionCharts Suite XTWijmo FlexChart and FinancialChartHighcharts GanttHighcharts CoreHighcharts StockHighcharts MapsSmartClient ChartjQWidgets ChartJSChartingLightningChart JSLightningChart JS TraderSmart HTML Elements ChartSyncfusion JavaScript ChartKendo UI for Vue ChartVizuly Bar ChartVizuly Column ChartVizuly CoronaVizuly HaloVizuly Line Area ChartVizuly ProfessionalVizuly Radar ChartVizuly Radial BarVizuly Radial ProgressVizuly Ring ChartVizuly Scatter PlotVizuly SunburstVizuly Tree MapVizuly Venn DiagramVizuly Weighted TreeZingChartZoomCharts JavaScript Charts Library

排列方式:

$ 176.40

省 $ 3.60SRP: $ 180.00

$ 176.40

省 $ 3.60SRP: $ 180.00

$ 136.22

省 $ 2.78SRP: $ 139.00

$ 136.22

省 $ 2.78SRP: $ 139.00

$ 136.22

省 $ 2.78SRP: $ 139.00

$ 881.99

省 $ 18.00SRP: $ 899.99

$ 430.22

省 $ 8.78SRP: $ 439.00

$ 787.02

省 $ 11.98SRP: $ 799.00

$ 454.72

省 $ 9.28SRP: $ 464.00

$ 378.28

省 $ 7.72SRP: $ 386.00

$ 757.54

省 $ 15.46SRP: $ 773.00

$ 511.56

省 $ 10.44SRP: $ 522.00

$ 730.10

省 $ 14.90SRP: $ 745.00

$ 195.02

省 $ 3.98SRP: $ 199.00

$ 387.10

省 $ 7.90SRP: $ 395.00

$ 2,489.20

省 $ 50.80SRP: $ 2,540.00

$ 8,166.34

省 $ 166.66SRP: $ 8,333.00

$ 391.02

省 $ 7.98SRP: $ 399.00

$ 4,645.20

省 $ 94.80SRP: $ 4,740.00

$ 1,028.02

省 $ 20.98SRP: $ 1,049.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 77.42

省 $ 1.58SRP: $ 79.00

$ 77.42

省 $ 1.58SRP: $ 79.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 195.02

省 $ 3.98SRP: $ 199.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 77.42

省 $ 1.58SRP: $ 79.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 77.42

省 $ 1.58SRP: $ 79.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 57.82

省 $ 1.18SRP: $ 59.00

$ 77.42

省 $ 1.58SRP: $ 79.00

$ 296.01

省 $ 2.99SRP: $ 299.00

$ 587.88

省 $ 12.00SRP: $ 599.88

查看價格

產品可獲得性

amCharts 5: Charts
 
$ 176.40
查看價格

產品可獲得性

amCharts 5: Stock Chart
 
$ 176.40
查看價格

產品可獲得性

AnyChart JS
 
$ 136.22
查看價格

產品可獲得性

AnyGantt JS
 
$ 136.22
查看價格

產品可獲得性

AnyStock JS
 
$ 136.22
查看價格

產品可獲得性

DevExtreme Complete
 
$ 881.99
DevExpress ASP.NET and Blazor
 
$ 979.99
DevExpress DXperience
 
$ 1,469.99
DevExpress Universal
 
$ 2,155.99
查看價格

產品可獲得性

FusionCharts Suite XT
 
$ 430.22
查看價格

產品可獲得性

Wijmo
 
$ 787.02
ComponentOne Studio Enterprise
 
$ 1,472.58
查看價格

產品可獲得性

Highcharts Gantt
 
$ 454.72
Highcharts Suite
 
$ 907.48
查看價格

產品可獲得性

Highcharts Core
 
$ 378.28
Highcharts Suite
 
$ 907.48
查看價格

產品可獲得性

Highcharts Stock
 
$ 757.54
Highcharts Suite
 
$ 907.48
查看價格

產品可獲得性

Highcharts Maps
 
$ 511.56
Highcharts Suite
 
$ 907.48
查看價格

產品可獲得性

SmartClient
 
$ 730.10
查看價格

產品可獲得性

jQWidgets
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

JSCharting
 
$ 387.10
查看價格

產品可獲得性

LightningChart JS
 
$ 2,489.20
查看價格

產品可獲得性

LightningChart JS Trader
 
$ 4,900.00
查看價格

產品可獲得性

Smart HTML Elements
 
$ 391.02
查看價格

產品可獲得性

Syncfusion Essential Studio Enterprise
 
$ 4,645.20
查看價格

產品可獲得性

Kendo UI
 
$ 1,028.02
Telerik DevCraft UI
 
$ 1,469.02
Telerik DevCraft Complete
 
$ 1,665.02
Telerik DevCraft Ultimate
 
$ 2,155.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Bar Chart
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Column Chart
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Corona
 
$ 77.42
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Halo
 
$ 77.42
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Line Area Chart
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Radar Chart
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Radial Bar
 
$ 77.42
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Radial Progress
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Ring Chart
 
$ 77.42
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Scatter Plot
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Sunburst
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Tree Map
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Venn Diagram
 
$ 57.82
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

Vizuly Weighted Tree
 
$ 77.42
Vizuly Professional
 
$ 195.02
查看價格

產品可獲得性

ZingChart
 
$ 296.01
查看價格

產品可獲得性

ZoomCharts JavaScript Charts Library
 
$ 587.88
標準支援                                                                   
優先支援+ $ 1,430.80+ $ 196.00+ $ 1,078.00+ $ 98.00+ $ 693.00
當前版本5.x5.x8.12.08.12.08.12.023.2.5v3.23.x2024 v1v11.4.xv11.4.xv11.4.xv11.4.xV13.019.x3.4v5.1.1v1.018.0.0 2024 Volume 1 ...2024 Q12.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.1.2192.9.131.20.2
最後更新Mar 25, 2024Mar 25, 2024Dec 4, 2023Dec 4, 2023Dec 4, 2023Mar 14, 2024Mar 22, 2024Mar 23, 2024Apr 4, 2024Apr 4, 2024Apr 4, 2024Apr 4, 2024Mar 6, 2024Feb 20, 2024Feb 15, 2023Feb 19, 2024Jan 11, 2024Jan 24, 2024Apr 2, 2024Mar 20, 2024Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Jun 7, 2019Dec 4, 2023Jan 2, 2023
暢銷度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般評價                                                                                  
查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示N/A查看演示查看演示查看演示N/A查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示N/A查看演示查看演示查看演示查看演示查看演示
Feature Count(特性統計)55405838465956516564696548475435494154463232313231443133333232333131325141
 許可證類型 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ $ 646.80+ $ 646.80+ $ 646.80+ $ 297.00
+ $ 196.00
+ $ 1,430.80+ $ 196.00
 圖表特性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詢價
 標準圖表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詢價
詢價
+ $ 76.44+ $ 76.44+ $ 76.44
詢價
詢價
詢價
詢價
 財務圖表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詢價
+ $ 379.26+ $ 379.26+ $ 378.28
+ $ 379.26+ $ 379.26+ $ 378.28
+ $ 379.26+ $ 379.26+ $ 378.28
+ $ 379.26+ $ 379.26+ $ 378.28
 其它控制項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詢價
+ $ 133.28+ $ 133.28+ $ 132.30詢價
 協助工具 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 資料源 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 流覽器支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 品牌